ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ / ⵉⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ

10/01/2019

ⵜⵉⵍⵉⵢⵡⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵣ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ "ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 2969"

ⵙ ⵜⵓⵎⴻⵔⵜ ⵉ ⴷ-ⵜⴳⴻⵔ ⵜⵉⵍⵉⵢⵡⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉⴱⵓⴷⴷⴰⵏ-ⵉⵙ ⵢⵓⴼⵔⴰⵔⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵉⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ « ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 2969 ». ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳⵎⵉ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⵜⵓⴱⴻⵔⵔⴻⵃ ⵙ « ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ »,…