ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⵡⴰⵢⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⴻⵔⵏⵉⵏ ⵙ ⵍⵊⴻⵀⴷ. ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵢⴻⵎⵎⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵣⴷⴰⵖⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ. ⴰⵎⴽⴰⵏ-ⴰ ⵉⵚⴰⵃ-ⴷ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⵙ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵣⴳⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⵖⴰ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰ ⵉ ⵢⵉⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵙ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ, ⵉⵀⵔⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵜⵜⵀⵎⴰⵀⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ. ⵜⵍⵓⵍ-ⴷ ⵙ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ 2000/03 ⵏ 5 ⵖⵓⵛⵜ 2000 ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵚⴻⴽ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⴱⴹⴰⵏ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⵏⴰⵣⵏⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⴽ-ⵉⵜⵜ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⴰⵥⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵙ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ.

ⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ

ⵜⵓⴷⴻⴼ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴷⴻⴳ 1 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 2003 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵙ 3 ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ:

  • ⴰⵙⵙⵉⴷⴻⴼ ⵏ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ
  • ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ
  • ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ

ⵜⴰⵣⵉⵜⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵡⵡⴰⴹ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵍⴰⵣⵎⴰⵔ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ, ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⵡⴰⵢⵜ ⵙ ⵜⴻⵏⵣⴰⴳⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵎⴰⵣⴳⴰ. ⴰⵖⴱⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴷⴰⵖ, ⴷ ⴰⵃⵔⴰⵣ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵜⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ

ⵉⵏⵎⴻⵇⵇⴰⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⵓⴷⴻⴼ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⴷ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵙ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ-ⴰ: ⴰⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵉ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵉⵏ; ⴰⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵎⵓⵎⵔⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⵎⵖⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ; ⴰⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ; ⴰⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⴻⵜⵜⴽⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴱⵔⵉⴷⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ.

ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵙ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵉⵀⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ. ⵜⵍⵓⵍ-ⴷ ⵙ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ 2000/03 ⵏ 5 ⵖⵓⵛⵜ 2000 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⴱⴰⵏⴻⵏ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⵎⵓⵜⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ ⴷ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵜⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ 1 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2001 ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵎⴰⵏ “ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ”.

 

ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⴽⴻⵏ-ⵜⵜ ⵢⵉⴷⵕⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⴰⵥⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵙ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵀⵔⵉ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⵏ 115.000.000.000,00 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⴳⴳⴻⵣ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵎⴰⵢⵓ 2002 ⵙ ⵡⵓⴹⴹⵓⵏ 02ⴱ 0018083.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵏⴻⴹ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴼⵓⵔⴽⴰ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵣⵉⵔⴰⵣⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵜⵜ-ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⵇⵇⵏⴻⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⵓⵔⴽⴰ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⵣⵉⵔⴰⵣ ⴰⵜⵎ (ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ), ⴷ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵙ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵉⵀⵔⵉ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⵏ 100.000.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵣⵉⵔⴰⵣⵜ. ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⴻⵏⵙⴰ ⴰⵜⵙ (ⵔⴻⵠⵙⴰⵜ), ⴷ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵙ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵀⵔⵉ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ ⵏ 100.000.000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵏ.