ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⴷ ⴽⴻⵏ-ⵜⴻⴵⴵ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⵔⵚⴻⵎ ⵙⴻⴳ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⴻⵜⵜⴽⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴹⴻⵎⵎⴻⵏ-ⴰⵡⴻⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵉⴳⴻⵔⵔⵣⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴱⵍⴰⵍⵜ ⵙ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵎⵔⵉⵔⴻⵏ. ⴰⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵎⵔⵉⵔⴻⵏ ⴱⵏⴰⵏ-ⵜ ⵙ ⵕⵕⵓⵃ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⵎⴻⵖⵔⴰⴷⴰⵏ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵃⵓⵣⴰ-ⴷ ⵜⴷⵓⵍⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵙⴻⴽⵏⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.

ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⴱⵉⴹ:

 • ⴰⵙⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵕⵊⵉⵡⵜ
 • ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵙⵓⴹⴹⴻⵏ
 • ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰⵢ
 • ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⴳⴰⵔ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ
 • ⵉⵔⵉⵔⵉ ⵓⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ
 • ⴰⵙⵙⵓⴹⴹⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵡⴻⵣⵍⴻⵏ
 • ⴰⵙⵏⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵡⵓⴹⴹⵓⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴻⵎⵢⴰⵔⵓ

-ⵏⵏⴻⴽ ⵙ « ⵛⵍⵉⴱ »

 • ⴰⵙⴽⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ
 • ⴰⵙⴼⵓⵜⴻⵕ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴼⴰⵜⵙⴻⵏ

ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ

250 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ / ⴰⵢⵢⵓⵔ

ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ: 0 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏ

ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ: 3 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵉ ⵜⴻⵡⵙⵉ / ⵉ ⵜⵉⵎⵉⴽⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⴱⴹⵉⵏ.

ⴰⵣⵉⵔⴰⵣ: 8 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ / ⵉ ⵜⵉⵎⵉⴽⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⴱⴹⵉⵏ

 

ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ

500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ / ⴰⵢⵢⵓⵔ

ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ: 0 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ: 0 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

ⴰⵣⵉⵔⴰⵣ: 8 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ / ⵜⵉⵎⵉⴽⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⴱⴹⵉⵏ

ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ

1 000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ / ⴰⵢⵢⵓⵔ

ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ: 0 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ: 0 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

ⴰⵣⵉⵔⴰⵣ: 8 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ / ⵜⵉⵎⵉⴽⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⴱⴹⵉⵏ (ⴰⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ 15%)  

ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ: 8 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ / ⵜⵉⵎⵉⴽⵜ ⵓⵔ ⵢⴻⴱⴹⵉⵏ (ⴰⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ 30%)

 

ⴰⵙⵙⵉⵜⴻⴳ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ

ⴰⵙⵙⵉⵜⴻⴳ ⵙ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ 30 ⵏ ⵜⵙⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ

ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ Opérateur Type Prix

ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵍⴰ ⵜⵓⵙⴱⵉⴹⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ. ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵙⴰⵖ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏⵜ ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵏⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ

ⵍⵍⴰⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵜⴰⵙⴰⵡⵍⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵙⴰⵖ:

 • ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ 250 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ / ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⵙ ⵜⴻⵖⵔⴰ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵙⴱⵉⴹ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ (ⴷⴰⵅⴻⵍ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ), ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⴻⵙⵎⵉⴹⴰⵏ;
 • ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵙ 500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ / ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵉ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⵙ ⵜⴻⵖⵔⴰ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⵙⴱⵉⴹ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⴻⵙⵎⵉⴹⴰⵏ;
 • ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵙ 1000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ / ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵉ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⵙ ⵜⴻⵖⵔⴰ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⵙⴱⵉⴹ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴷ ⵓⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⴳⴰⵔ 10 ⴷ 30% ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵉⵔⴰⵣ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ.

ⴰⴽⴽ ⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⴷⵧⵧⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙⴻⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⵙⵡⴰⴷⴷⴰ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴱⴰⵟⴻⵍ:

 • ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵕⵊⵉⵡⵜ: ⵉ ⵓⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ;
 • ⴰⵙⵙⵓⴹⴹⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵡⴻⵣⵍⴻⵏ: ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵖⵔⴻⴷ ⵉ ⵢⵉⵏⴻⵔⵎⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⴽ ⵉⵎⴻⵏⵢⴰⴼⴻⵏ ⵙ ⵜⵇⴻⴼⴼⴰⵍⵜ ⵏ « ⴰⵙⵙⴻⵡⵣⴻⵍ»;
 • ⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵓⵄⴹⵉⵍ: ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵖⵔⴰ-ⵏⵏⴻⴽ, ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ, ⵖⴻⵔ ⵡⵓⴹⴹⵓⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ;
 • ⴰⵙⵏⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵡⵓⴹⴹⵓⵏ: ⵉ ⵓⵄⵇⴰⵍ ⵏ ⵡⵓⴹⴹⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⵢ ⴰⴽ-ⴷ-ⵢⴻⵖⵖⴰⵔⴻⵏ;
 • ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳ: ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵇⵇⵏⴻⵏⵜ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ (ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 3); • ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵙⵓⴹⴹⴻⵏ: ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵖⵔⴻⴷ ⵉ ⵡⵓⴹⴹⵓⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ ⵢⴰⴳⵉ.

ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵇⵇⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵙⵓⴷⴻⵔ-ⵏⵏⴻⴽ:

 • ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵖⵔⴰ-ⵏⵏⴻⴽ ⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⴷⴰⵅⴻⵍ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⴰⵏⵏⴻⵣⴷⵉ ⴰⵢ ⴽ-ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ 250 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ.
 • ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴳⴻⴷ ⵜⵉⵖⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⴷ ⴰⴽ-ⵏⴻⵙⵙⴻⵎⵜⴻⵔ ⴰⵏⵏⴻⵣⴷⵉ ⵏ 500 ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ.
 • ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉⴷ ⵜⴻⵙⵙⴰⵡⴰⵍⴻⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵉⵔⴰⵣⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ, ⴷ ⴰⵏⵏⴻⵣⴷⵉ ⵏ 1000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵔⴰ ⴽ-ⵉⵡⴰⵜⵉⵏ.

ⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵣⵉⵔⴰⵣ ⴰⴷ ⵏⴻⵇⵙⴻⵏ ⵙ 15% (6,8 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵜⵉⵎⵉⴽⵜ)

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵖⵔⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵍⴰⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ (ⴰⵢ ⵉⵚⴻⵍⵃⴻⵏ ⵉ ⵡⵓⵙⴱⵉⴹ ⴷ ⵓⵣⵉⵔⴰⵣ):

 • 10% ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵜⵓⵏⴻⵙ, ⵎⴻⵕⵕⵓⴽ, ⵜⴰⴳⴻⵍⴷⴰ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ, ⴱⵉⵍⵊⵉⴽ ⴷ ⵟⵟⴻⵔⴽ;
 • 20% ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ, ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ, ⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍ, ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⴻⵍⴷⴰ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ;
 • 30% ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ ⴷ ⵙⵙⵡⵉⵙ.

ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵇⴻⴷⵛⴻⵏ

 • ⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ (ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ « ⴽⵀⵍⴰⵙⵙ» ⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ) ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵖ https://ec.algerietelecom.dz/ 
 • ⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵙ ⵍⵇⴻⴱⴹ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ
 • ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⵎ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⵅⴻⵍⵍⵚⴻⵎ ⵜⵉⴼⴰⵜⵓⵕⵉⵏ-ⵏⵡⴻⵏ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⴰⵡⴻⵏ-ⵢⴻⵀⵡⴰ ⵙ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⴻⴷⴰⵀⴰⴱⵉⴰ ⴷ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⵜⴰⴳⴻⵔⴱⴰⵏⴽⴰⵏⵜhttps://ec.algerietelecom.dz/

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉⴷ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⵏⴻⵣⴷⵉ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ, ⵓⵔ ⵜⴻⵃⵡⴰⵊⴻⴷ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵍⴽⴰⵖⴻⴹ. ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⴷⵓⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ-ⵏⵏⴻⴽ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵣⴻⵎⵍⴻⴷ ⴰⴳⴰⵜⵓ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.

ⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵔ-ⴰ ⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵡⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ (ⴰⵎⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵉⵇⴱⵓⵔⴻⵏ). ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ 12 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ, ⵓⵔ ⵜⵣⴻⵎⵎⵔⴻⴷ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ-ⵙ.

ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴱⴻⵟⵍⴻⴷ, ⵓⵔ ⴽ-ⵜⴻⵔⵔⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵅⴻⵍⵍⵚⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⴱⵟⴰⵍ, ⴰⵏⴻⵛⵜ ⵜⴻⴱⵖⵓ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⵏⴻⵣⴷⵉ-ⵏⵏⴻⴽ.

ⴰⴳⴰⵜⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⵓⵎⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵏⴻⵖ ⴰⵎⴷⴰⵏ ⵓⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴼⴽ ⵢⵉⵎⵍⵉ ⵍⴻⵡⴽⴰⵍⴰ.

ⵉⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⵏ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ ⵓⵔ ⵜⵜⴱⴻⴷⴷⵉⵍⴻⵏ ⴰⵛⴻⵎⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵏⴻⵣⴷⵉ-ⵏⵏⴻⴽ ⵏ ⴰⴷⵙⵍ.

ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⴽ ⴷ ⴰⵎⵙⴰⵖ ⵙ ⵓⴳⴰⵜⵓ, ⵉⵙⵙⴻⵏⵇⴰⵙ ⴰⵢ ⴰⴽ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⵜⵃⴰⵣⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴰⴷ ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⵏⵏⴻⴽ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ.

ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⴹⴻⴼⵔⴻⴷ ⴰⵙⵙⵓⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⵏⴻⵣⴷⵉ-ⵏⵏⴻⴽ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴳⴻⴷ ⴰⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏ ⵓⴱⵟⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵜⴻⴼⴽⴻⴷ ⵙ ⵜⴻⴼⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ.