ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ

ⵉⴷⵧⵧⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⴻⵔ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⵟⴰⵙ ⵙ ⵢⵉⵙⵉⵔⴻⴳ ⴰⵙⴻⴽⴷⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵓⵙⴱⵉⴹ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⴰⵎⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ, ⴰⵎⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵓⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⴻⵖⵔⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵎⴰ ⵜⴼⴻⵔⵏⴻⴷ ⵜⴰⵙⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵏ ⵉⴷⵧⵧⵎ 1000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ.

ⵉⴷⵧⵧⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴳⴰⵜⴻⵏ

 • ⵙ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ 250 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ 1850 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ
 • ⵙ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ 500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ 2100 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ
 • ⵙ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ 1000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ 2600 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ 

ⵉⴷⵧⵧⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ 10 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴳⴰⵜⴻⵏ

 • ⵙ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ 250 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ 2 849 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ
 • ⵙ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ 500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ 3 099 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ
 • ⵙ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ 1000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ 3 599 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ 
 •  

ⵉⴷⵧⵧⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ 20 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴳⴰⵜⴻⵏ

3 999

 • ⵙ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ 250 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ 3 249 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ
 • ⵙ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ 500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ 3 499 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ
 • ⵙ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ 1000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ 3 999 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ 

ⵉⴷⵧⵧⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ 100 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴳⴰⵜⴻⵏ

7 999

 • ⵙ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ 250 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ 7 249 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

 • ⵙ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ 500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ 7 499 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

 • ⵙ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ 1000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ 7 999ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ 

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⵖⴻⵔ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵙⴻⴷ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵄⴻⴱⴱⵉⴷ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ-ⵏⵏⴻⴽ ⵙ ⵜⴽⴰⵔⴹⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵄⴻⴱⴱⵉ, ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ, ⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ-ⵏⵏⴻⴽ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⵙ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵏⴻⵖ ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵜⴰⴳⴻⵔⴱⴰⵏⴽⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⴻⴷⴰⵀⴰⴱⵉⴰ. ⵜⵉⴽⴰⵔⴹⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵄⴻⴱⴱⵉ ⵜⵜⵏⵓⵣⵓⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵃⵓⵏⴰ (ⵜⵉⵃⵓⵏⴰ ⵏ ⵜⴰⴱⴰ, ⵉⴽⵢⵓⵙⴽⴻⵏ ⵉⴳⴻⵜⵎⴻⵥⵍⴰ, ⵜⵉⵏⴻⵖⵍⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ). ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵙⴻⴷ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵄⴻⴱⴱⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵓⵙⴱⵉⴹ, ⴰⴷ ⴽ-ⵉⴷ-ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⴻⴹ ⵜⴼⴰⵜⵓⵕⵜ ⵢⴰⵍ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⴰⵢ ⵜⴼⴻⵔⵏⴻⴷ (ⵉⴷⵧⵧⵎ 500 ⵏⴻⵖ ⵉⴷⵧⵧⵎ 1000) ⴷ ⵜⴻⵖⵔⴰ ⴰⵢ ⵜⴳⵉⴷ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵉ ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⵍⵜ.

ⵉⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ-ⴰ ⵍⵀⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⴰⵛⴽⵓ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵎⴻⵍ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⵟⴰⵙ (20, 50 ⴷ 100 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴳⴰⴱⵉⵜⴻⵏ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵙ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⴻⵜⵜⴽⴰⵍ.

ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ ⴰⴷ ⴰⴽ-ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⴰⵣⴷⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵍⴰⴼⵉⵏ, ⴰⵍⴱⵓⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵄⴻⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵙ « ⵓⵙⵜⵔⵉⵎⵉⵏⴳ » ⵏ ⵓⵡⴻⵏⵏⴻⵄ ⵉⴳⴻⵔⵔⵣⴻⵏ.

ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵉⴷⵧⵧⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⴷ ⴰⵔⵓⵔⴰⴷ ⵓⴳⴰⵔ, ⵜⴰⵖⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵉⵔⴻⴽⴷⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵄⴻⴹⴹⴻⵍ ⵉⵏⴻⵇⵙⴻⵏ, ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵉⵃⵓⵍⴼⵓ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ « ⴰⵙⵜⵔⵉⵎⵉⵏⴳ » ⵏ ⵜⴻⵥⵔⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵖⵔⴰ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ.

ⴷ ⴰⵛⵓ-ⵜⴻⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴹⴻⴼⵔⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵖ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ?

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵏⴻⵣⴷⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⵉⵔⴻⴳ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵚⵓⴽ-ⵏⵏⴻⴽ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴳⴻⵏ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ ⴰⵙⴻⴽⴷⴰⵏ.

ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵇⵇⴻⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ-ⵉⵏⵓ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⵉⵔⴻⴳ?

ⴰⵙⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵔⴻⴳ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ. ⴰⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⴷ ⵜ-ⵙⵙⴻⵔⵙⴻⵏ, ⵇⴱⴻⵍ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵚⵓⴽ: ⴷ ⵡⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵙⵙⴻⵔⵙⵉ ⴰⵏⴻⴳⵍⵉ. ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⴻⵔⵙⵉ ⴰⵔⴰⵜⴰⴽ ⵏⴻⵖ ⴰⵙⵙⴰⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵔⴻⴳ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵚⵓⴽ. ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓⴷ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵏⴻⵣⴷⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⵏ ⵉⴷⵧⵧⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ.

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉⴷ ⵙⴻⴳ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵎⵙⴰⵖ:

 • ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉⴷ ⴷ ⴰⵎⵙⴰⵖ ⴰⵣⴷⴰⵖⴰⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ (ⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ ⵙ ⵓⴳⴰⵜⵓ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ)
 • ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉⴷ ⵙⴻⴳ ⵡⵉⴷ ⵓⵎⵉ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⵓⵏ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ
 • ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓⴷ ⴰⵎⵓⴷⴰⵎ ⵏ ⵓⵏⵜ

ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵏⵏⴻⵣⴷⵉⴷ, ⴰⴷ ⴰⴽ-ⵙⵙⴻⵔⵙⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ-ⵏⵏⴻⴽ, ⵜⴰⵔⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⴻⴽⴷⴰⵏⵜ.

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉⴷ ⵙⴻⴳ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ, ⵜⴻⵃⵡⴰⵊⴻⴷ ⴰⵎⵓⴷⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵔⴻⴳ; ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓⴷ ⴰⵎⵓⴷⴰⵎ ⵏ ⵓⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵔⵉ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⴰⴳⴰⵜⵓ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵉ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵓⵙⴱⵉⴹ ⴷ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴷ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⵏ 12 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ.