ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ

ⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵜ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵙ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷ ⵜⵙⴰⵡⵍⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⵙⴻⴳ 17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017 ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ

 1. ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵙ ⵜⵙⴰⵡⵍⴰ

ⴰⵎⵓⴷⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ

30 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵡⵓⴽⵜⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⵚⴻⵍⵃⴻⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ

4500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

ⴰⵛⵃⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵉⴷⵓⵎ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ?

ⴰⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ 12 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ. ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴰⵎⵓⴷⴰⵎ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⴰⵢⵍⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ

ⴷ ⴰⵛⵓ-ⵜⴻⵏⵜ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ?

 • ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉⴷ ⵜⴻⵙⵄⵉⴷ ⵢⴰⴳⵉ ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ ⵇⴻⵍⵍ ⵏ 12 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵄⴻⴱⴱⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵜⴻⵏⵏⴻⵣⴷⵉⴷ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎⴻⴷ ⴰⴽⴽⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵎⴰ ⵜⴻⴱⵖⵉⴷ, ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵄⴻⴱⴱⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜ.
 • ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵍⵙⴻⴷ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴱⴱⵉⴷ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 2 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵢⴻⵎⵙⴻⴹⴼⴰⵔⴻⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵟⴻⵍ ⵓⵏⵏⴻⵣⴷⵉ-ⵏⵏⴻⴽ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ. ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⵏⵏⴻⴽ ⵏ 12 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵔⵔⴻⴷ ⴰⵎⵓⴷⴰⵎ-ⵏⵏⵉ.

ⵣⴻⵎⵔⴻⵏⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⴻⵖⵔⴰ ⵜⵉⵏⵙⴰⵡⴰⵍⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ ⵙ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⵏ ⵠⵧⵍⵜⴻ (ⵜⴰⵖⴻⵙⵜ ⵙ ⵍⵜⴻ).

ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵀⴰⵢ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵙⵍⵉ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵀⴰⵢ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵄⴻⴹⴹⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵡⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ.

ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼⴻⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵄⴻⴱⴱⵉ ⵙ ⵓⵙⴻⵖⵡⴻⵏ-ⴰ: Espace Client

ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ 5 ⵏ ⵓⵊⵉⴳⴰ

500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ / 10 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

ⴰⴱⵍⴻⵖ ⴰⵎⴻⵔⵏⴰⵏ: 5ⵏ ⵓⵊⵉⴳⴰ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵙ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹⴻⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 512 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴱⵉⵜⴻⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ

ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ 20 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ

1 000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ / ⴰⵢⵢⵓⵔ

ⴰⴱⵍⴻⵖ ⴰⵎⴻⵔⵏⴰⵏ: 20 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵙ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ 512 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴱⵉⵜⴻⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ

ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ 50 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ

2 500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ / ⴰⵢⵢⵓⵔ

ⴰⴱⵍⴻⵖ ⴰⵎⴻⵔⵏⴰⵏ: 50 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵙ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ 512 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴱⵉⵜⴻⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ

ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ 70 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ

3 500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ / ⴰⵢⵢⵓⵔ

ⴰⴱⵍⴻⵖ ⴰⵎⴻⵔⵏⴰⵏ: 70 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵙ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ 512 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴱⵉⵜⴻⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ

ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ 140 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ

6 500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ / ⴰⵢⵢⵓⵔ

ⴰⴱⵍⴻⵖ ⴰⵎⴻⵔⵏⴰⵏ: 140 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵙ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ 512 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴱⵉⵜⴻⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ

ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 (ⵠⵧⵍⵜⴻ) 200 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

200 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ / 10 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵙⵎⴰⴷ

ⴰⵏⵙⴰⵡⴰⵍ: 200 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 (ⵠⵧⵍⵜⴻ) 500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ / 30 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

ⴰⵙⵎⴰⴷ ⴰⵏⵙⴰⵡⴰⵍ: 500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 (ⵠⵧⵍⵜⴻ) 1000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

1000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ / 30 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

ⴰⵙⵎⴰⴷ ⴰⵏⵙⴰⵡⴰⵍ: 1000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 (ⵠⵧⵍⵜⴻ) 2000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

2000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ / 30 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵙⵎⴰⴷ

ⴰⵏⵙⴰⵡⴰⵍ: 2000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ (ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵏⵏⴻⵔⵏⵉⵏ ⵙ ⵍⵇⵉⵙ ⵓⴱⵄⵉⴷ) ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴽ-ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓⴷ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 100 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴳⴰⴱⵉⵜⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵡⴰⵔ ⴰⴳⴰⵜⵓ (ⵙ ⵜⴻⵎⴷⴻⵙⵡⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ). ⴰⴽⵜⵓⵎ ⵢⴻⴱⴹⴰ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵙⵡⵉⵄⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵙⴻⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ (ⴻⵏⵧⴷⴻⴱ).

ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵔ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ:

 • ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⵣⴷⴰⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ ⴷⴰⵜⴰ ⵙ ⵓⵎⵓⴷⴰⵎ ⴽⴰⵏ; ⴷ ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵛⵒⴻ ⴷ ⴰⵣⴷⴰⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ ⴷ ⵓⴱⵍⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵏ 15 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⵜⴻⵕⵃⴻⴱ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵖ.
 • ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⵣⴷⴰⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ + ⵠⵧⵍⵜⴻ ⵙ ⵓⵎⵓⴷⴰⵎ ; ⴷ ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵛⵒⴻ ⴰⵣⴷⴰⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ ⴷ ⵓⴱⵍⴻⵖ ⵏ ⴷⴰⵜⴰ ⵏ 15 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⴼⴽ ⵏ ⵓⵙⵜⴻⵕⵃⴻⴱ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⴷ ⵓⴱⵍⴻⵖ ⵏ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ ⵏ 500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ.

ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵣⴷⴻⵎ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⵙ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⴰⴼⴻⵍⵍⴰⵢ (ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ 100 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴳⴰⴱⵉⵜⴻⵏ) ⵉ ⵓⴱⵍⴻⵖ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⴻⵔ ⵏ 15 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ. ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⴽ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⵙⴻⴳ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⵏ 512 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴱⵉⵜⴻⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰⵍⴰⵙⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵖⴰ.

 • ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ ⵧⵏⵍⵢ ⴷⴰⵜⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵙ 4500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ.
 • ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ ⵙ ⵠⵧⵍⵜⴻ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 5500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴷⴰⵖⴰⵏ.

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵙⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴱⴱⵉⴷ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ-ⵏⵏⴻⴽ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ, ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⴷ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵖⴻⴷ ⵜⵉⴽⴰⵔⴹⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵄⴻⴱⴱⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ ⴷⴰⵜⴰ ⵙⴻⴳ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵜⵎⴻⵥⵍⴰ (ⵉⴽⵢⵓⵙⴽⴻⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ).

ⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵄⴻⴱⴱⵉ

ⴰⴱⵍⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ

ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵚⵍⴰⵃ

ⴰⴱⵍⴻⵖ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⴰⵎⴻⵥⵢⴰⵏ

500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

5 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ

10 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

512 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴱⵉⵜⴻⵏ – ⵜⴰⵍⴰⵙⵜ ⴷⴻⴳ 1 ⵏ ⵓⵊⵉⴳⴰ

1000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

20 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ

30 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

512 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴱⵉⵜⴻⵏ – ⵜⴰⵍⴰⵙⵜ ⴷⴻⴳ 4 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ

2500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

50 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ

30 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

512 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴱⵉⵜⴻⵏ – ⵜⴰⵍⴰⵙⵜ ⴷⴻⴳ 10 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ

3500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

70 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ

30 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

512 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴱⵉⵜⴻⵏ – ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ

6500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

140 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ

30 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

512 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴱⵉⵜⴻⵏ – ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ

 

 

ⵎⴰ ⵜⴻⵙⵄⵉⴷ ⴰⴳⴰⵜⵓ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 12 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏⴻⵖ ⴽⴻⵞⵞ ⴷ ⴰⵎⵙⴰⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵙⴻⴷ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵄⴻⴱⴱⵉⴷ ⴰⵙⵎⴰⴷ-ⵏⵏⴻⴽ ⵙ ⵜⴽⴰⵔⴹⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵏⵓⵣⵓⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ.

 

ⵎⴰ ⵜⴻⵙⵄⵉⴷ ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ ⵇⴻⵍⵍ ⵏ 12 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⵉⵎⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵄⴻⴱⴱⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵚⴻⵍⵃⴻⵏⵜ ⵎⵉ ⵜⴻⵏⵏⴻⵣⴷⴰⴷ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴼⴰⴽ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⵏⵏⴻⴽ. ⵎⴰ ⵜⴻⴱⵖⵉⴷ, ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵄⴻⴱⴱⵉ ⵎⴻⵍⵎⵉ ⴰⵢ ⴰⴽ-ⵢⴻⵀⵡⴰ.

ⴰⴱⵍⴻⵖ ⵏ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵊⵎⴰⵄ, ⴰⵔⴰ. ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵕⵓⵃ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⴰⴱⵍⴻⵖ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⴷ-ⵢⴻⴳⴳⵔⴰⵏ.

 

ⴰⵣⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵄⴻⴱⴱⵉ

ⴰⴱⵍⴻⵖ ⵏ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ

ⵜⴰⵏⵣⴰⴳⵜ

200 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

200 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

10 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

500 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

30 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

1000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

1000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

30 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

2000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

2000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ

30 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ

 

ⵉⵀ. ⴰⴱⵍⴻⵖ-ⵏⵏⴻⴽ ⵏ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵊⵎⴻⵄ ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵙⴻⴷ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵄⴻⴱⴱⵉⴷ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵜⴼⵓⴽ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵓⴱⵍⴻⵖ-ⵏⵏⴻⴽ ⵏ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ.

ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴽⴽⴻⵏ ⵙⵉⵏ (2) ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵜⵓⵍⵉⵙⴻⴷ ⴰⵔⴰ ⵜⵄⴻⴱⴱⴰⴷ-ⴷ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ-ⵏⵏⴻⴽ, ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵟⴻⵍ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ-ⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵉⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴰⵎ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵡⵉⵄⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⴱⵟⴰⵍ ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵟⴻⵍ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ-ⵏⵏⴻⴽ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ.

ⵉⵀ, ⴰⵎⵓⴷⴰⵎ (ⵛⵒⴻ) ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ ⴷ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵙⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⴰⴷ ⴷ-ⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵉⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴰ. ⴰⵎⵓⴷⴰⵎ ⵏ ⵛⵒⴻ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⴰⵢⵍⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴹⴹⴼⴻⵏ 12 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ.

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵏⴻⵣⴷⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⴷⵓⴷ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉⴷ ⵢⵉⴷ-ⴽ:

 • ⵜⴰⵙⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ
 • ⵜⴰⴼⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵜⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ

ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⴰⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⴰⴷⴷⴰ ⵏ 12 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ.

ⵢⴻⴷⴷⴰ-ⴷ ⵓⵎⵓⴷⴰⵎ ⵛⵒⴻ (ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ. ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵙⴻⵖ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⴰⵎⵓⴷⴰⵎ ⵏ ⵛⵒⴻ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵡⵉⵄⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵜⴻⵔ.

ⴰⵎⵓⴷⴰⵎ ⵏ ⵛⵒⴻ (ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ) ⵓⵔ ⵢⴻⵃⵡⴰⵊ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ. ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴻⵙⴼⵓⵔⴻⴽ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⵖⴻⵔ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴻⵙⵙⵉⵖ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴳ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⵜⴰⵙⴻⵖⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵄⵔⴰⵇ, ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵢⴰⵡⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵜⴰⵙⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ 200 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ. ⵉⵎⵉⵔ-ⵏⵏⵉ ⴽⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵍⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴷ-ⴳⴻⵏ ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵙⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵉⵄⴻⵔⵇⴻⵏ.

 • ⵜⵉⵖⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵠⵧⵍⵜⴻ ⵖⴻⵔ ⵠⵧⵍⵜⴻ: ⴱⴰⵟⴻⵍ
 • ⵜⵉⵖⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵏⴰⵡ (ⵓⵙⴱⵉⴹ): 3 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵜⵉⵎⵉⴽⵜ
 • ⵜⵉⵖⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵉⵣⵉⵔⴰⵣⴻⵏ: 8 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵜⵉⵎⵉⴽⵜ
 • ⵜⵉⵖⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ: ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴳⵉ

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉⴷ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ ⵙ ⵠⵧⵍⵜⴻ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵏⵏⴻⵣⴷⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵜ.

ⵓⵔ ⵜⴻⵣⵎⵉⵔⴻⴷ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉⴷ ⴰⵎⵓⴷⴰⵎ ⵏ ⵛⵒⴻ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ ⵏ ⵙ ⵠⵧⵍⵜⴻ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵉ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⵎⵉ ⵜⴻⵏⵏⴻⵣⴷⵉⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ-ⴰ.

ⴰⵙⵙⵓⴷⴻⵔ ⵏ ⵓⴱⵍⴻⵖ-ⵏⵏⴻⴽ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵇⵇⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵎⴰⴷ-ⵏⵏⴻⴽ ⵏ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ.

ⵉⵀ. ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⵏⴻⵖ ⵖⴻⵔ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⴰ ⵜⴻⵖⵖⴰⵔⴻⴷ.

ⵉⵀ. ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵙⴻⴷ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵄⴻⴱⴱⵉⴷ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ-ⵏⵏⴻⴽ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ ⵙ ⵜⴽⴰⵔⴹⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵄⴻⴱⴱⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ.

ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵏⴻⵣⴷⵉⴷ ⴱⴰⵟⴻⵍ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵎⴻⵔⵏⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⵙⵡⴰⴷⴷⴰ-ⴰ:

 • ⴰⵙⵏⴰⵣⴰⵍ
 • ⴰⵙⵙⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵔⴻⵎⴷⴻⴷ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵎⴻⵔⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⴷⴼⴻⴷ ⴰⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴼⴻⵍⵡⵉⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⵡⴰⴷⴷⴰ-ⴰ:

ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ

ⴰⵙⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ

ⴰⴳⵍⴰⵎ

ⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ

*21*ⵓⴹⴹⵓⵏ#

ⴰⵙⵙⴻⵔⵎⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⴰⵔⵓⵡⵜⵉⵍ

#21#

ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⴰⵔⵓⵡⵜⵉⵍ

*#21#

ⴰⵙⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ

*40*ⵓⴹⴹⵓⵏ #

ⴰⵙⵙⴻⵔⵎⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴻⴳ

#40#

ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴻⴳ

*#40#

ⴰⵙⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴻⴳ

*41*ⵓⴹⴹⵓⵏ

ⴰⵙⵙⴻⵔⵎⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ

#41#

ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ

*#41#

ⴰⵙⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ

*45*ⵓⴹⴹⵓⵏ

ⴰⵙⵙⴻⵔⵎⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⴰⵔⴰ

#45#

ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⴰⵔⴰ

*#45*

  ⴰⵙⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⴰⵔⴰ


Asmagi n teɣri

ⴰⵙⵎⴰⴳⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ

*61#

ⴰⵙⵙⴻⵔⵎⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵉ ⵜⴻⵏⵣⴰⴳⵜ ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ

#61#

ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵉ ⵜⴻⵏⵣⴰⴳⵜ ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ

*#61#

ⴰⵙⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴳⵉ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ

#31#ⵓⴹⴹⵓⵏ

ⴰⵙⵙⴻⵔⵎⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ, ⵙ ⵜⴻⵖⵔⵉ