ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵉⴷⵓⵓⵎ ⴰⴷⵙⵍ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵄⴻⴱⴱⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⴱⵜ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵏ ⴰⴷⵙⵍ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⴰⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⴽⵀⵍⴰⵙⵙ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⴰⵄⴻⵢⵢⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ