Contact

ⴰⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ – ⴷ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ

ⵜⴰⵙⵖⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ: ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ 5

 ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ, ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴰⴷⴻⵢⵢⴰ, 16200

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ

ⴰⵙⴰⵡⴰⵍ: (213) (21) 82.38.38

ⴰⴼⴰⴽⵙ: (213) (21) 82.38.39

 ⵉⵣⴻⵏ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ: contact@algerietelecom.dz

 ⴰⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ

ⴰⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ – ⴰⵙⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⴱⴻⵏⵄⴻⴽⵏⵓⵏ: 36, ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ 36

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ

 ⵉⵣⴻⵏ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ: corporate@algerietelecom.dz 

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⴻⵔⵎⵙⴻⵎ ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴻⵏⵜ, ⵜⵉⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵜⵉⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵡⵓⵎⴹⵉⵏ, ⵙⵉⵜⴻⵜ

ⴷⴰ :https://www.mpt.gov.dz