ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵙ ⵜⴻⵥⵔⴰⵡⵉⵜ

ⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵖ:

ⵏⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴰⵡⴻⵏ-ⴷ-ⵏⴻⵙⵙⴻⴽⵔⵓ ⵜⵉⵣⴻⵖⵡⴰ ⴷ ⵜⴱⴰⵍⵉⵣⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵙ ⵜⴻⵥⵔⴰⵡⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ ⵉ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ, ⵉⵎⵙⴻⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵍⴻⵖ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ.

ⵍⴼⴰⵢⴷⴰⵜ ⵜⴰⵣⴻⵖⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵙ ⵜⴻⵥⵔⴰⵡⵉⵜ ⵜⵉⴱⴰⵍⵉⵣⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵣⴻⵖⵖⴰ ⵉ ⵓⵙⵙⵉⵍⴻⵖ ⵙ ⵜⴻⵥⵔⴰⵡⵉⵜ
ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴽⵔⵓ ⵙⵍⵓⵎⵎⵙⴻⵜ ⴽⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⵏⵡⴻⵏ. ⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ. ⵓⵍⴰⵛ ⴰⴽⴽ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴼⵜⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴳⴻⵎ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⵜⵛⵓⵃⵃⴻⵎ ⵉ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ-ⵏⵡⴻⵏ. ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⴻⵊⵍⴻⵎ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵔⴻⴱⵃⴻⵎ ⴰⴽⵓⴷ, ⵓⵔ ⴽⴻⵏ-ⵜⴻⵜⵜⴰⵔⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⴷⵓⵎ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ. ⴷ ⵏⴻⴽⴽⵏⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⵡⴻⵏ-ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⴰⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ-ⵏⵡⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵎ.

ⴳⴻⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ-ⵏⵡⴻⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴷⵡⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴱⵍⴻⵍ ⵏⴻⵖ ⵉⵙⵙⵉⵍⵖⴻⵏ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⴷⴷⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⴻⵖ.

 

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵃⴻⴵⴵⵕⴻⵎ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⴰ:

ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⵎ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵎ, ⴷⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⴰⴽⵓⴷ, ⵜⵉⵍⵖⴰ, ⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵜⵃⴻⴵⴵⵕⴻⵎ ⵜⵉⵣⴻⵖⵡⴰ ⴷ ⵜⴱⴰⵍⵉⵣⵉⵏ ⵙ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵉ ⵡⵓⴹⴹⵓⵏ ⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡ ⵏ 12.