ⴰⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵙⴱⵉⴹ

ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⴻⵙⵇⴰⵎⴰⵢ-ⴰⵡⴻⵏ-ⴷ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵙⴱⵉⴹ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⵎ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵎ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⴽⴻⵏ-ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵉⴳⵔⴻⵎ ⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⴻⵔ-ⵏⵡⴻⵏ.