ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵔⵎⵙ

ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⵡⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⴷⴰⵛ. ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵄⵓⵏ ⵜⴰⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ.

ⵍⴼⴰⵢⴷⴰⵜ:

 • ⴰⵙⵙⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⴷ ⴰⵔⵓⵔⴰⴷ.
 • ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵎⴻⵖⵖⵔⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴳⴰⵍ ⴷ ⵜⵓⴹⴹⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ. • ⵜⴰⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵍⴻⵜⵜⴽⴰⵍ.
 • ⵜⴰⵖⵓⵏⵉ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵢⴻⵎⴱⴰⵄⴰⴷⴻⵏ.
 • ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ-ⴰ ⵜⴻⵣⴳⴰ, ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵉ ⴷⴷⴻⵎⵎⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵖ ⴰⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⴰⴷⴰⴼⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ

ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵔⵎⵙ ⴷ ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⴰⴳⴻⵜⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵏⴳⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵓⵏ ⵏ ⵉⵒ/ⵎⵒⵍⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵃⵓⵣⴰ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⵉ ⵡⵓⵎⵉ-ⵜ ⵏⴳⵏ?

 • ⵢⴻⵙⵙⵉⴼⵙⵉⵙ ⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ (ⵜⴰⵙⴻⴳⴷⴰ).
 • ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵇⴰⵙ ⴰⵙⵙⴻⴼⵜⵉ.
 • ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⵇⴰⵙ ⵜⴰⵙⵇⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ.
 • ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⵓⵔ-ⴷ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ.

ⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ:

            • ⴰⵙⵙⴻⵡⵙⴻⵄ ⵏ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵉ ⵢⵉⵏⴻⴳⴳⴰⴼⴻⵏ.

            • ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⴷ ⵢⵉⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴳⵉ.

            • ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ.

            • ⴰⵙⵙⴻⵎⵇⴰⵔⴰⴱ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵥⴻⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ.

ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵔⵎⵙ:

ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ-ⵏⵏⴻⵖ ⵏ ⴱⴰⵛⴽⴱⵧⵏⴻ ⵔⵎⵙ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ:

 • ⴰⴽⵜⵓⵎ
 • ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⴻⵜⵜⴽⴰⵍ
 • ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ
 • ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ
 • ⴰⵡⵊⴰⴷ
 • ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵎⵖⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⴼⴻⵙⵙⴰⵙⵜ
 • ⴰⵙⵍⴰⴳ (ⴻ1 ⴷ ⴷⵙⵍ)
 • ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ (ⵠⵧⵉⵒ, ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵙ ⵜⴻⵥⵔⴰⵡⵉⵜ…) 

ⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ:

 • ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵏⴱⴰⵣⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ;
 • ⵉⵎⵉⴹⴰⵏⴻⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ (ⵜⵉⴱⴰⵏⴽⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ)
 • ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ: ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⴰⵙⵙⴻⵣⴷⴻⵖ…
 • ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ: ⵓⵙⴱⵉⴹ, ⴰⵣⵉⵔⴰⵣ, ⵠⵙⴰⵜ, ⵜⴰⵡⵉⵏⴻⵙⵜ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ;
 • ⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴼⵔⵓⵔⵉⵏ: ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⴰⵍⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙⴻⵏⵣⵉ…
 • ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⴷ ⵢⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⴰⵎⴻⵏ.

ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ:

1- ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ:

 • ⴰⵊⵎⴰⵄ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⵙⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵉⵒ (ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ, ⵉⵙⴻⴼⴽⴰ)
 • ⵜⴰⵖⵓⵏⵉ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵒⴰⴱⵅ
 • ⵜⴰⵖⵓⵏⵉ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵍⴰ ⵜⵓⵙⴱⵉⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵣⵓⵏ ⵏ ⵔⵜⵛ ⴷ ⵓⵣⵉⵔⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵣⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⴳⵙⵎ, ⴳⵒⵔⵙ, ⴻⴷⴳⴻ ⴷ ⵓⵎⵜⵙ.
 • ⵜⴰⵖⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⴰⵓⴷⵉⵧⵜⴻⵍ • ⵜⴰⵖⵓⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ

2- ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ:

           • ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⵓⵏⵏⵉⴳ (ⴰⴷⵙⵍ…).

           • ⴰⵙⵙⴻⵏⵣⵉ ⵙ ⵓⵊⴻⵎⵎⴰⵍ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ

           • ⴰⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ (ⵅ25, ⵉⵒ,…)

           • ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵓⵀⵍⵉⵙⴻⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ (ⵠⵒⵏ)

           • ⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵠⵒⵏ/ⵎⵒⵍⵙ ⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵓⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⴰⴳⵜⴰⵙⵎⴻⵍ ⵉ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴻⵍⵍⴻⵍ ⵙ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ

          • ⴰⵙⴳⴰⵍⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵏⴻⵣⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ (ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵜⵉⵧⵏⴰⵍ ⴳⴰⵜⴻⵡⴰⵢ)

3- ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⴳⵜⵓⵍⵖⴰ:

 • ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⴳⵜⵓⵍⵖⴰ (ⵜⴰⵥⵔⴰⵡⵉⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵜⴻⵔ, ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰ ⵜⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳⵜ, ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵙ ⵜⴻⵥⵔⴰⵡⵉⵜ, ⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ, …)

 • ⵜⴰⵖⵓⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵇⴻⴷⴷⴰⵛⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⴰⵡⵉⵜ

 • ⵜⴰⵖⵓⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ (ⵡⴰⵒ, ⵓⵎⵜⵙ)

ⵠⵒⵏ – ⴰⵥⴻⴹⴹⴰ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵓⵀⵍⵉⵙ:

ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⵉ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵓⵀⵍⵉⵙ (ⵠⵒⵏ). ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴷ ⴰⴼⴻⵙⵙⴰⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵓⵔⵅⵉⵙ ⵉ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ, ⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⵓⵀⵍⵉⵙⴻⵏ ⴳⴰⵏ ⴰⵎ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵓⵙⵍⵉⴳ, ⵎⴰⵛⴰ, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴻⵜ, ⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵜⴰⴷⵓⵎⵚⵓⴽⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴷ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⴰⵎ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵔⵎⵙ.

ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵎⵒⵍⵙ-ⵠⵒⵏ ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ-ⴷ ⵙⴻⴳ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⴼ ⵏ ⵎⵒⵍⵙ, ⴷ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⴼ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⴰⵙⵙⴻⵎⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⵍⵎⵉⵡⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵉⴹⴻⵎⵎⵏⴻⵏ ⴰⴱⴰⴹⵉ ⵉⴳⴻⵔⵔⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵣⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵊⵊⴻⵏⵢⴻⵕⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ.

ⴰⵎⴻⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵓⵀⵍⵉⵙ ⵏ ⵉⵒ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⵏ ⵎⵒⵍⵙ

ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⴷⵢⴰ, ⴷ ⴰⵡⴻⵣⵖⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵓⴽⴻⵔⵔⵓⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵓⵀⵍⵉⵙ ⴰⵥⴻⵔⵡⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵓⵀⵍⵉⵙ ⴷ ⴰⵡⵔⴰⵖ. ⴰⵏⵣⴰ ⵉⴳⴻⵔⵔⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ: ⴰⵎⵙⴰⵖ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵢⴻⵀⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⵓⵏ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵎⵢⴻⵏⴽⴰⴼ ⴷ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵜⵓⵔⵥⵉⵎⵜ (ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ) ⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵓⵀⵍⵉⵙ.

ⴰⴹⵎⴰⵏ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵥⴻⴹⴹⴰ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵓⵀⵍⵉⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵄⵣⴻⵍ ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⴷ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⵓⵀⵍⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵄⵣⴻⵍ ⵖⴻⴼ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ.

ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ, ⴰⴷⵔⴰⴳ ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ

ⴷⴻⴳ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ-ⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⴼⴻⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴻⵙⵏⴻⴳⵎⴰ-ⴷ ⴰⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵉⵒ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵙⴻⵏ ⴷ ⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⴻⵏ:

 • ⴰⴷⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵔⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵎⵒⵍⵙ-ⵠⵒⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⵜⴰⴷⴼⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⵔ-ⵙ ⵙⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ-ⵙ,
 • ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ, ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵛⴻⵔⴽⴻⵏ
 • ⴰⵡⵊⴰⴷ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵛⴻⵔⴽⴻⵏ
 • ⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵏ ⵠⵒⵏ ⵉⵒ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⴷⴼⴻⵏ ⵄⴻⵣⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ.
 • ⴷ ⴰⵥⴻⴹⴹⴰ ⴷ ⵓⴷⵔⵉⴳ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵓⵄⵣⵉⵍ ⵖⴻⴼ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ.

ⵍⴼⴰⵓⴷⴰ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵓⵀⵍⵉⵙ (ⵠⵒⵏ)

ⴰⵎⵍⴻⵖⵡⵉ

ⵙ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⵏ « ⴰⵏⵢ-ⵜⵧ-ⴰⵏⵢ », ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵎⴻⵍ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ ⴰⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵓⵀⵍⵉⵙⴻⵏ ⵉ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵖⵓⵏⵉ. ⴰⴽⴽ ⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ, ⴰⵏⴷⴰ ⴱⵖⵓⵏ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⵏⴰⵙⴻⵏ.

ⴰⵎⵍⴰⵣⵎⴰⵔ

ⵜⵉⵙⴻⵔⴽⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵉ ⵡⴰⴷⴰⴼ/ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⴷ ⵢⵉⵙⵏⴰⵙⴻⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⴻⵏ, ⵙ ⵓⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ/ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⵔⴻⵏ ⴰⵎ ⵜⴻⵎⵢⴰⵣⴻⵏⵜ ⵏⴻⵖ ⴰⵙⵙⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⵓⵢⵍⴰ ⵏⴻⵖ ⴰⴷⴰⴼ/ⵜⵓⴼⴼⵖⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵄⵉⵏ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⴰⵎ ⵜⴻⵙⵏⵉⵙⵏⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ.

ⴰⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ

 • ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴹⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⴼ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵖⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵣⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⵓⵀⵍⵉⵙⴻⵏ.
 • ⵉⵏⴼⵧⵠⵉⵙⵜⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛ ⵉ ⵓⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵉⵙⵏⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⴰⵥⴻⴹⴹⴰ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵓⵀⵍⵉⵙ ⴷ ⵓⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵙⵍⴰ
 • ⵜⴰⵖⵓⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⵓⵏⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵍⴰⵍ: ⴰⵜⵎ, ⴻⵜⵀⴻⵔⵏⴻⵜ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏⴻⵖ ⴱⴰⵛⴽⴱⵧⵏⴻ ⵏ ⴰⵜⵎ
 • ⴷⵧⵔⴰⴷⵧ ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⴰⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⴼ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵖⴻⴼ: ⴰⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵓⵀⵍⵉⵙ, ⵜⴰⵎⵓⵏⵉⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ

ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵔⵎⵙ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ-ⴰⵡⴻⵏ ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵖ 24 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ. ⴷ ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⵍⴻⵏ ⵢⵉⴷ-ⵡⴻⵏ, ⴰⴷ ⴰⵡⴻⵏ-ⴷ-ⵢⴻⴼⴽ ⵉⵙⵙⴻⵎⵜⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴽⴻⵏ-ⵢⴰⵍⴻⵍ.