ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏⵎⵓⵓⵀⵜⴰⵔⵉⴼ

ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵎⵓⵓⵀⵜⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⴰⵎⴻⵏ (ⵉⴱⵓⴳⴰⵟⵓⵜⴻⵏ, ⵉⵎⴻⵙⵙⵉⴹⴰⵏⴻⵏ, ⵉⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⴻⵏ, ⵉⵎⴰⵙⴳⴰⴷⴻⵏ, ⴰⵜⴳ.) ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⴰⵟⴰⵙ (ⵜⵉⵏⴻⵞⵞⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⴰⵔⵓⵔⴰⴷ, ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴽⴻⵍ ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ, ⴰⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⵏ ⵜⴻⵏⵀⴰⵕⵜ, ⴰⵜⴳ.).

ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵏⴼⴻⵄ ⵜⴰⵕⵎⵉⵙⵜ-ⵏⵡⴻⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵣⴳⴰ!

  • ⴰⵎⵍⴻⵖⵡⵉ: ⴰⴷⴼⴻⵜ ⵙ ⵜⴻⴼⵙⴻⵙ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⵓⵎⵎⵉⴷⵜ
  • ⵜⵉⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵜ: ⴹⴻⵎⵏⴻⵜ ⵜⵉⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵜ ⵉⴳⴻⵔⵔⵣⴻⵏ ⵉ ⵓⵔⵎⵓⴷ-ⵏⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴷ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ.
  • ⴰⴱⴰⴹⵉ: ⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵜ ⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓⴷ-ⵏⵡⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⴳⴰⵔ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ.

 

ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵎⵓⵓⵀⵜⴰⵔⵉⴼ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴳⴰⴱⵉⵜⴻⵏ

4999 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ/ⴰⵢⵢⵓⵔ

  • ⴰⴷⴰⴼ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⵖⴻⵔ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵉⴷⵓⵎ ⴰⴷⵙⵍ
  • ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⴰⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⴷⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ ⵙ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵙⴱⵉⴹ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 30

ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵎⵓⵓⵀⵜⴰⵔⵉⴼ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 8 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴳⴰⴱⵉⵜⴻⵏ

6999 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ/ⴰⵢⵢⵓⵔ

  • ⴰⴷⴰⴼ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⵖⴻⵔ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵉⴷⵓⵎ ⴰⴷⵙⵍ
  • ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⴰⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⴷⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ ⵙ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⵓⵙⴱⵉⴹ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 30

ⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵎⵓⵓⵀⵜⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵉⴷⵓⵎ ⴰⴷⵙⵍ ⴷ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⴻⵔ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵓⵙⴱⵉⴹ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵓⵙⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⴻⵖⵔⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⵓⵔ-ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⵓⵎⵎⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ: ⵙ 4999 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⴰⵎⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉ ⵙⴻⴳ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⴷⵓⵎ ⴰⴷⵙⵍ ⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴳⴰⴱⵉⵜⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⴰⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⴷⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ ⵙ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵡⴰⵔ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⴱⵉⴹ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 30

ⵜⵉⴳⵔⵓⵎⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵓⵀⵜⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⴰⵎⴻⵏ (ⵉⴱⵓⴳⴰⵟⵓⵜⴻⵏ, ⵉⵎⴻⵙⵙⵉⴹⴰⵏⴻⵏ, ⵉⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵢⴻⵏ, ⵉⵎⴰⵙⴳⴰⴷⴻⵏ, ⴰⵜⴳ.) ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴻⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⴰⵟⴰⵙ (ⵜⵉⵏⴻⵞⵞⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵞⵞⵉⵜ ⵜⴰⵔⵓⵔⴰⴷⵜ, ⵜⵉⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴽⴻⵍ ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ, ⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵏⵀⴰⵕⵜ, ⴰⵜⴳ.).

ⴷⴷⵓ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⵔⴻⴷ ⴰⵙⵙⵉⴳⴳⴻⵣ. ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵜⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⴼⴻⵇⴷⴻⵏ ⵎⴰ ⵜⵡⴰⵜⴰⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉⴷ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ-ⴰ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴽ-ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ.

ⵍⴻⵎⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵇⵇⴻⵏ ⵍⴻⵎⵃⴻⵍⵍ-ⵏⵏⴻⴽ ⵖⴻⵔ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⴱⵉⴹ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵙⴻⵎⵜⴰⵔ-ⵏⵏⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⵍⴻⵙ ⴰⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ. ⴰⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⵓⵙⴱⵉⴹ ⵢⴻⵙⵇⴰⵎⴰⵢ-ⴷ 2000 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ, ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵜⵅⴻⵍⵍⵚⴻⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⴽⴰⵏ. ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴽ-ⵙⵙⴻⵔⵙⴻⵏ ⵉⵣⵉⵔⵉⴳ ⵏ ⵡⵓⵙⴱⵉⴹ, ⴰⴷ ⵜⵣⴻⵎⵔⴻⴷ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵎⵓⵓⵀⵜⴰⵔⵉⴼ ⴰⵔⴰ ⵜⴼⴻⵔⵏⴻⴷ.