ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ

ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵠⵧⵍⵜⴻ (ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ), ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ!

ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵠⵧⵍⵜⴻ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵓⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵔⴰ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵜⴻⴽⴽⴻⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵍⵜⴻ. ⵜⴰⵖⵓⵏⵉ-ⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⵍⵀⴰⵢ ⵎⵍⵉⵃ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ.