ⴰⵙⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ

ⴰⵙⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴻⵔⵖⴰⵔ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵉⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵔⵉ ⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵇⴻⴷⴷⴰⵛⴻⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ 

ⵉⵙⴻⵎ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴻⵔⵥⴻⵎ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵣⴻⴷⵖⴻⵏ ⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ-ⵏⵙⴻⵏ (ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ-ⵏⵏⴻⴽ.ⴷⵣ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⴳⴻⵏ ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⴽⵍⴰⵙ ⴷ ⵓⴷⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⴰ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ.

ⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⵓⵔ-ⴷ ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵇⴻⴷⴷⴰⵛⴻⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵎ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⵢ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⵜⵜⴰⴵⴵⴰⵏ:

  • ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴻⴱⵙⵉ ⵙⴻⴳ 1 ⵖⴻⵔ 100 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵓⴳⴰⵔ. • ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⴰⴽⵍⴰⵙ ⴰⵢⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ (ⴱⴰⵛⴽⵓⵒ)
  • ⴰⴷ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⵜⴰⵔⴰⵔⴰⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⴰⴽⵓⴷ, ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏⴻⵖ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⴱⴰⴷⵓ ⴱⴰⴱ-ⵏⵏⴻⵙ
  • ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵙⴻⴳ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵉⵏⵟⴰⴳⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴼⵙⴻⴷ
  • ⴰⴷ ⵉⴼⴰⵔⴻⵚ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵜⵡⵉⵍⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⵓⵔ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⵙⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵏ-ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵡⴰⵜⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵉ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ.

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⵓⵔ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵙⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⴰⵢⴻⵏⵜ-ⵏⵙⴻⵏ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴼⵔⴻⵏ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ “ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ-ⵏⵏⴻⴽ.ⴷⵣ”ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ ⴰⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴹⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵇⴻⴷⴷⴰⵛⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ. ⴰⵎⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ ⵉⵎⵉⴹⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵒⵧⵒ/ⵉⵎⴰⵒ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⴻⴼ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⵢⴰⵣⴻⵏⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵎⵉⵛⵔⵧⵙⵧⴼⵜ ⵧⴼⴼⵉⵛⴻ ⵧⵓⵜⵍⵧⵧⴽ, ⵧⵓⵜⵍⵧⵧⴽ ⴻⵅⵒⵔⴻⵙⵙ ⵏⴻⵖ ⵉⵙⴻⵖⵥⴰⵏⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵣⴻⵏⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵣⴷⴻⵎ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵊⵎⴻⵄ ⵉⵣⵏⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵍⴽⵉⵎ ⵏⴻⵖ ⴰⵙⵎⴰⵕⵜⴼⵓⵏ-ⵏⵏⴻⵙ. ⵜⴰⵎⵢⴰⵣⴻⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⵓⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵏⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵣⴳ ⴰⵙⵏⴰⵣⴻⵍ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵣⵏⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴰ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵀⴻⵍ ⴰⵎⵎⵉⵣⵡⴻⵔ ⵏ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵣⵏⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵢⴻⵀⵡⴰ… ⵉⵎⵉⴹⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵙⵄⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵒⴰⵎ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⴳⵍⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵙⴱⴰⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴼⴰⴼⴰⴷⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⵜⴰⵔⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⵍⴰⵙⵜ.

ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ

  • ⵜⴰⵎⵢⴰⵣⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ
  • ⵜⴰⵎⵢⴰⵣⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵙ ⵓⵡⵍⵉⵡⴻⵍ*
  • ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ: domaineclient.dz

ⵜⴰⵏⴽⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵣⴻⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵢⴻⵏⴽⴻⴷ ⴰⵣⵉⵔⴰⵣ

ⴰⵜⵉⴳⴻⵏ

ⵜⴰⴳⵔⵓⵜ ⵏ 1 ⵏ ⵓⵊⵉⴳⴰ 1 ⵏ ⵓⵊⵉⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴻⴱⵙⵉ

+ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ

ⵜⴰⴳⵔⵓⵜ ⵏ 2 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ 2 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴻⴱⵙⵉ

+ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ

ⵜⴰⴳⵔⵓⵜ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴻⴱⵙⵉ

+ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ

ⵜⴰⴳⵔⵓⵜ ⵏ 10 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ 10 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴻⴱⵙⵉ

+ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ

ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴻⴱⵙⵉ

+ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ

ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵏ 30 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ 30 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴻⴱⵙⵉ

+ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ

ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵏ 40 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ 40 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴻⴱⵙⵉ

 + ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ

ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵏ 50 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ 50 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴻⴱⵙⵉ

+ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ

ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵏ 60 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ 60 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴻⴱⵙⵉ

+ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ

ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵏ 80 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ 80 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴻⴱⵙⵉ

+ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ

ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵏ 100 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ 100 ⵏ ⵢⵉⵊⵉⴳⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴹⴻⴱⵙⵉ

+ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ

ⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ.ⴷⵣ + ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ