ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ

Kra seg yisemlen ay d-tga Lezzayer n Tliɣwalt:

ⵜⵉⵍⵖⴰ ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵓⵙⴱⵉⴹⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵉⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵢⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵉⴳⵔⵓⵔⵎⵉⴷⴻⵏ.

ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵏⴻⴳⵣⵓ ⵉⵙⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⴷ ⵢⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴻⴳⵎⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵍ-ⵏⵏⵉ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⵢⴻⵣⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⴷ-ⴳⴻⵏ ⴰⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ.

ⴽⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⴰⵢ -ⵜⴳⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ:

www.at.dz
ec.algerietelecom.dz
www.pfln.dz
www.ads.dz
www.msnfcf.gov.dz
www.arh.gov.dz
www.majliselouma.dz
www.ocrc.gov.dz