ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵔⵎⵉⵙⴻⵏ

ⴰⴼⵕⴰⵃ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵖ ⵙ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵔ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⴻⵇⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵜ. ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴰⴷ ⵏⴻⴼⴽ ⵜⴰⵎⴻⵥⵥⵓⵖⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ. ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴻⵛⵔⴻⴽ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⴷ ⵢⵉⵇⴻⴷⴷⴰⵛⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ ⵉⴳⵔⵓⵔⵎⵉⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⴻⵏ-ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵖ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ (ⵏⴻⵖ « ⵛⴰⵍⵍ ⵛⴻⵏⵜⴻⵔ » ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ) ⴷ ⵜⴰⵎⵚⵓⴽⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ. ⵍⵍⵙⴰⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⵉⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰⵡⴰⵍⵜ, ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⴰⵖⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.

ⴰⵏⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴵⴵⴰⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵏⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵔⴻⴳⵡⴰ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⵏⴻⵜⵜⵉⵏⵉ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, “ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⴰⴳⵜⴰⵍⵖⵓ” ⵏⴻⵖ “ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⴰⴳⴻⵜⴱⴰⴷⵓ” ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴰⵎⵎⴰⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵙⴰⵡⴰⵍⵉⵏ: ⵉⵣⴻⵏ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ, ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴰⴼⴰⴽⵙ, ⴰⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ, ⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ, ⵡⴻⴱ ⵛⴰⵍⵍ ⴱⴰⵛⴽ, ⴰⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, ⴰⵜⴳ. ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⴷⴰⵅⴻⵍ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴰ ⵜⴻⵃⵡⴰⵊ-ⵉⵜ. ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴱⴻⵕⵕⴰ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ.

ⴰⵣⵓⵏⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ: 

ⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ: ⵡⵉ, ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴷ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⵏⵙⴻⵏⵜ, ⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵏⵣⵉ, ⵉⵙⵎⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵛⵛⴻⵜⴽⵉ (ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴻⵔ) ⵏⴻⵖ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⵙⴻⵏⵣⵉ…

ⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ: ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⴻⵏ ⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙⴻⵏⵣⵉ ⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳ, ⴰⵙⵙⵉⵖⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴼⵓⵢⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ, ⴰⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ, ⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴻⵔⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵙⴻⵏⵇⴰⴷ, ⴰⵃⴻⴵⴵⴻⵕ ⴷ ⵓⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ, ⴰⵃⴻⴵⴵⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵀⴰⵕⴻⵏ, ⴰⵜⴳ.

ⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ: ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ “ⵀⵧⵜⵍⵉⵏⴻ” ⵏⴻⵖ “ⵀⴻⵍⵒ ⴷⴻⵙⴽ”. ⵡⵉ ⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ.

ⵉⵙⴻⴳⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ:

ⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ: ⵡⵉ, ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴷ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ-ⵏⵙⴻⵏⵜ, ⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵏⵇⵉⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵏⵣⵉ, ⵉⵙⵎⴰⵍⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵛⵛⴻⵜⴽⵉ (ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴷⴻⵔ) ⵏⴻⵖ ⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⵙⴻⵏⵣⵉ…

ⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ: ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⴻⵏ ⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙⴻⵏⵣⵉ ⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳ, ⴰⵙⵙⵉⵖⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⴼⵓⵢⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ, ⴰⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ, ⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴻⵔⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵙⴻⵏⵇⴰⴷ, ⴰⵃⴻⴵⴵⴻⵕ ⴷ ⵓⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵙⵓⵜⵔⴻⵏ, ⴰⵃⴻⴵⴵⴻⵕ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵀⴰⵕⴻⵏ, ⴰⵜⴳ.

ⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ: ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ “ⵀⵧⵜⵍⵉⵏⴻ” ⵏⴻⵖ “ⵀⴻⵍⵒ ⴷⴻⵙⴽ”. ⵡⵉ ⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ.

ⵉⵙⴻⴳⵔⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ:

  • ⵜⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ: ⵜⴰⵙⴰⵡⵍⴰ, ⵜⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵍⴽⵉⵎⵜ, ⵉⵙⴻⵖⵥⴰⵏⴻⵏ, ⵉⵣⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ, ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵍⵖⵓ, ….
  • ⵜⴰⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ: ⴰⵚⵓⴽⴻⵏ, ⵉⵔⵓⴽⴰ, ⴰⵔⵔⵓⵎ…
  • ⵜⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⴰⵍⵙⴰⵏⵉⵏ: ⵉⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⵉⴳⴰⵡⵉⵏ “ⵜⵉⵎⴰⴷⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴷ:

 ⴰⵎⴻⴳⴳⵉ: ⴷ ⴰⵙⴻⵇⴷⴰⵛ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⴽⴻⵏ ⵜⵉⴳⵔⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵖⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ. ⴰⵎⵎⵓⵣⵣⴻⴳ ⵏ ⵓⵎⴻⴳⴳⵉ ⵢⴻⵜⵜⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴻⵔⵎⵉⵙ: ⴰⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ, ⵜⵉⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵎⴳⴰⴳⵉⵏ, ⴰⵙⵙⴻⵏⵣⵉ ⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳ, ⴰⵙⵙⴻⵎⵀⴻⵍ ⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳ, ⴰⵙⵙⴻⵎⵜⴻⵔ ⴰⵏⴻⵎⴳⴰⴳ, ⴰⴷⵀⴰⵍ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ,…

ⵉⵎⵙⵉⴳⴳⴻⵏ ⵍⵀⴰⵏ-ⴷ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⴳⵔⴻⵔ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ. ⵡⵉ ⵍⵀⴰⵏ-ⴷ ⵙ ⵓⵙⵉⴳⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⵥⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵙⴻⵏ.

ⵉⵏⴻⴷⴱⴰⵍⴻⵏ ⵍⵀⴰⵏ-ⴷ ⴷ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ, ⴰⵎⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⵙⴻⵣⴳⵉ ⴰⵎⴻⵀⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ. ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴳⴻ-ⵙ, ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⴷⵢⴰ:

  • ⴰⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵉⵏ
  • ⴰⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ
  • ⴰⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵢⵉⵣⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ ⵏⴻⵖ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵕⵊⵉⵡⵜ

ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴰⴼ ⴷⴰⵖ ⵉⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵎ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵏⵉ, ⴰⵏⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ, ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⴻⵙ, ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⴳ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰ… ⵉ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⴰ, ⵖⵔⴻⵜ ⵉ ⵡⵓⴹⴹⵓⵏ 12 ⵏⴻⵖ ⴰⵔⵓⵜ ⵉ: corporate@algerietelecom.dz