ⴰⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵙⴱⵉⴹ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵉⴷⵓⵎ ⴰⴷⵙⵍ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵡⵉⵎⴰⵅ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⴰⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵔⵎⵙ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵔⵎⵉⵙⴻⵏ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵙ ⵜⴻⵥⵔⴰⵡⵉⵜ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⴰⵙⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏⵎⵓⵓⵀⵜⴰⵔⵉⴼ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ