ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⴰⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵙⴱⵉⴹ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⴰⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵙ ⵜⵎⴻⵥⵔⵉⵡⵜ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵜⵉⵖⵔⴰ ⵉ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ

ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⵉⴷ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵖⵙⴻⴷ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⴷⵓⴳⵜⴻⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ?

ⵓⵔ ⵜⵜⴽⵉⴽⵔⵓ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵣⵓⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵔ ⴷ ⵢⵉⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵥⵔⴻⴷ ⴰⴽⴽ ⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ: ⵜⵉⵖⵔⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ, ⵉⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ, ⵜⵉⵔⴰⵔⴰⵙⵉⵏ, ⵉⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⴻⵔⵜ ⵏ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ, ⵜⵉⵔⴰⵔⴰⵙⵉⵏ, ⵉⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵟⴰⵍ, ⵉⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵖⵣⴻⴼ…

ⵥⴻⵔ ⵓⴳⴰⵔ

ⵜⴰⵙⴰⵡⵍⴰ ⵜⵓⵙⴱⵉⴹⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ ⵜⴻⵜⵜⴰⴵⴵⴰ-ⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⵔⵚⴻⵎ ⵙⴻⴳ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵍⴻⵜⵜⴽⴰⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⴹⵎⴻⵏ-ⴰⵡⴻⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵍⵖⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴱⵍⴰⵍⵜ ⵙ ⵓⵥⴻⴹⴹⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵎⵔⵉⵔⴰⵏ.

ⴰⵥⴻⴹⴹⴰ-ⴰ ⴰⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵎⵔⵉⵔⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⴳ-ⴷ ⴷ ⴰⵥⴻⴹⴹⴰ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⴻⵖⵔⴰⴷⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰⴷⵓⵍⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⵙⴻⴽⵏⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⵃⵓⵣⴰ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⵥⴻⵔ ⵓⴳⴰⵔ