ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵓⵙⴱⵉⴹ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵉⴷⵓⵓⵎ ⴰⴷⵙⵍ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵄⴻⴱⴱⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⵉⴱⵜ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵉⴷⵓⵓⵎ ⵉⵙⵉⵔⴻⴳ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⴰⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵙⴱⵉⴹ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⴰⵙⵙⴻⵣⴷⴻⵖ ⵏ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ 4 ⵍⵜⴻ

ⴷⵍⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵜⵉⵖⵔⴰ ⵉ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ

ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⵉⴷ ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵖⵙⴻⴷ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⴷⵓⴳⵜⴻⴷ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ?

ⵓⵔ ⵜⵜⴽⵉⴽⵔⵓ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵣⵓⴷ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵔ ⴷ ⵢⵉⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵥⵔⴻⴷ ⴰⴽⴽ ⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴷ: ⵜⵉⵖⵔⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ, ⵉⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ, ⵜⵉⵔⴰⵔⴰⵙⵉⵏ, ⵉⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⴻⵔⵜ ⵏ ⵔⵔⴱⴻⵃ ⵏ ⵜⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵎⴻⵔ, ⵜⵉⵔⴰⵔⴰⵙⵉⵏ, ⵉⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⴱⵟⴰⵍ, ⵉⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵖⵣⴻⴼ…

ⵥⴻⵔ ⵓⴳⴰⵔ